Aku program Procraft 20V Li-ion - Ukazatel plnosti - NE