Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO INTERNETOVÝ OBCHOD SPOLEČNOSTI ELVIN PRODEJ s.r.o.

se sídlem K Turkovu 3249/2, Ostrava - Martinov

identifikační číslo: 25371932,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16102,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elvin.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:              ELVIN PRODEJ s.r.o, K Turkovu 3249/2, 723 00  Ostrava – Martinov (dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:         eshop@elvin.cz (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon:                                    (+420) 734 805 974 (dále jen „Kontaktní telefon“)

Číslo bankovního účtu:               27-1155020297/0100

1       Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „ELVIN PRODEJ s.r.o.“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.elvin.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran  vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (Kupujícího, Uživatele). Veškeré smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

1.3       Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy v potvrzovacím emailu nebo nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.4       Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6       Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží v kvalitě zboží nového, které si kupující objednal prostřednictvím  webového rozhraní obchodu a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (fotografie jsou ilustrativní).

1.7       Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

1.8       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2       Vymezení pojmů

2.1       Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3       Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.

2.4       Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5       Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou ruční, elektrické a benzínové nářadí, aku nářadí, svařovací technika, zahradní technika, grily, elektrocentrály, čerpadla, příslušenství, náhradí díly a další zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

2.6       Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu ELVIN PRODEJ s.r.o. společnost ELVIN PRODEJ s.r.o.  se sídlem K Turkovu 3249/2, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 25371932 DIČ: CZ25371932. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 16102. Společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. provozuje obchodní středisko na adrese : K Turkovu 3249/2, 723 00 Ostrava-Martinov ( dále jen „středisko obchodu“) , kde je prováděn osobní odběr zboží kupujícím (sklad internetového obchodu není tentýž jako sklad na výdejním místě).

3       Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1       Veškerá prezentace nabízeného zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere patřičné zboží, stiskne tlačítko VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU, vyplní objednací formulář, zaškrtne SOUHLAS s Obchodními podmínkami a objednávku dokončí stisknutím tlačítka DOKONČIT A ZAPLATIT NÁKUP), je považována za závaznou.

3.3       Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat, případně upravit seznam zboží s uvedenou prodejní cenou vloženého do nákupního košíku. Na tomto místě je taktéž seznámený se způsobem dodání a platby s možností si tyto způsoby vybrat a měnit.

3.4       Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.5       Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

3.6       Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením druhého potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7       Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky).

3.8       Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že nabízená cena zboží vykazuje výrazně nižší cenu, než je standardní prodejní cena (v případě, že se tak stane, zákazníka budeme neprodleně informovat a sdělíme aktuální prodejní cenu). Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.9       V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.10    Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní včetně cel a dalších poplatků. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.11    Nabídka označená jako „AKČNÍ“ a „ ELVIN AKCE“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

3.12    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.13    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.14    Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.15    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. V případě platby předem vzniká vlastnické právo ve chvíli připsání peněz na běžný účet uvedený na daňovém dokladu.

3.16    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.17    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. I potvrzenou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4       Uživatelský účet

4.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zde má také přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Vidí zde také historii svých objednávek, stav bodového konta, oblíbené položky a diskuzní příspěvky.

4.2.      Součástí uživatelského účtu je také věrnostní program, ve kterém nabízíme řadu výhod. Více informací naleznete v podmínkách věrnostního programu.

4.3       Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu uživatelský účet, můžete v našem e-shopu objednávat zboží bez registrace.

4.4      Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.5     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.6    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.7       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailová adresa) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.8       Kupují bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybaven prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5       Dopravní podmínky, cena dopravy

5.1       Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedené ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

5.2       Zákazník ve webovém rozhraní obchodu může využít dopravné a balné zdarma při nákupu zboží nad určitou hodnotu nákupu. Dopravné a balné zdarma platí pouze v rámci ČR při volbě platby bankovním převodem, online platební kartou nebo rychlým bankovním převodem přes platební bránu ComgateDopravné zdarma je omezeno dle jednotlivých přepravních služeb pouze na zboží o max. hmotnosti max. rozměrech. K ostatnímu zboží bude připočítán poplatek za dopravné a balné ve výši, které je uvedené ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a v potvrzení objednávky. Ceny jsou včetně DPH. U zboží nad 200 kg nebo u zboží velkých či nestandardních rozměrů může být cena dopravy určena individuálně na základě dohody se zákazníkem v potvrzení objednávky.

5.3       Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5       Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

5.6       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.7       Zvolený způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

Přehled možných způsobů platby:

 • Hotově/platební  kartou při osobním odběru na prodejně (ELVIN PRODEJ s.r.o., K Turkovu 3249/2; Ostrava-Martinov). Otevírací doba Po - Pá 8:00 - 16:00 hod
 • Dobírkou (platbu hradíte hotově nebo platební kartou přepravní společnosti při předání zboží). Dobírkou nelze platit na výdejních místech PPL Parcel shopů. Taktéž nelze zaplatit dobírkou při zaslání zboží přes paletovou přepravu PPL.
 • ePlatba (rychlý online bankovní převod). Pro úhradu objednávky má zákazník možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, kde prostřednictvím internet bankingu odešle platbu. Prodávající i plátce obdrží potvrzení o úhradě během několika minut. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.).
 • Platby kartou online (pro úhradu objednávky máte možnost zaplatit kartou online). Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení.

Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte při ePlatbě a online platbě kartou, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 • Bankovní převodem předem na náš běžný účet Komeční banky ( číslo účtu 27-1155020297/0100). Po přijetí objednávky bude automaticky vygeenrována zálohová faktura s platebními údaji a zaslána na email zákazníka. Zboží je odesláno dle dodacích termínů po připsání platby (obvykle 2 - 3 dny). 

  5.8  Pokud si zákazník zvolil osobní odběr na prodejně v Ostravě (ELVIN PRODEJ s.r.o.), může si zboží vyzvednout, jakmile obdrží potvrzení, že je připraveno prodejně. Zákazník je vyzván k odběru SMS zprávou nebo telefonicky. Na vyzvednutí zboží má zákazník 5 pracovních dnů (od zaslání výzvy k odběru). Pokud si zboží v této lhůtě nevyzvedne, budeme nuceni zásilku stornovat z důvodu skladových kapacit.

  V případě, že zákazník zvolil osobní odběr na prodejně a objednávku již předem uhradil kartou online, rychlým online bankovním převodem nebo běžným bankovním převodem na účet, bude mu v takovém případě SMS zprávou zasláno společně s výzvou k vyzvednutí zboží i unikátní heslo opravňující k vyzvednutí objednávky. Bez znalosti tohoto hesla nelze již zaplacenou zásilku vydat.

  5.9 Dodací lhůta přepravní služby je do 3 pracovních dnů (většinou však do 24 hodin) od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, při převzetí zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad či nesrovnalostí toto neprodleně oznámit přepravci a poznamenat do přepravního listu (platí pro přepravní služby PPL) nebo reklamačního protokolu (Česká pošta). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5.10         Pokud kupující zjistí poškození zboží či neúplnost obsahu až po rozbalení, je nutné nám tuto skutečnost nahlásit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, společně se zasláním fotodokumentace (poškozený či neúplného obsahu, vnitřní výplňě, vnější stav krabice/obalu, manipulační značky atd.).

  5.11       Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

  5.12       Upozorňujeme, že při objednání přepravy na výdejní místa Zásilkovny, PPL Parcel Shop/PPL Parcel Box a ČP Balík na poštu/Balík do balíkovny musí balíky splňovat podmínky dané těmito službami (uvedené ve webovém rozhraní obchodu).  V případě, že zboží z Vaší objednávky nepůjde na Vámi zvolené výdejní místo odeslat, budeme Vás kontaktovat s nabídnout alternativní přepravy.

  6       Odstoupení od kupní smlouvy

  6.1       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

  6.2       Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

  6.3       Kupující může písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího: ELVIN PRODEJ s.r.o., Nad porubkou 1230/1c, 721 00 Ostrava -Svinov.

  6.4       Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je také ke stažení na webovém rozhraní obchodu www.elvin.cz.

  6.5       Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, které bylo uvedeno na faktuře, současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, včetně zvoleného způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti na prodejně). Vyjádření musí obsahovat také: jméno a příjmení Kupujícího, kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího, číslo faktury, datum a podpis Kupujícího.

  6.6       V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující rovněž povinen uvést číslo faktury a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

  6.7       Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

  6.8       Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím.

  6.9       Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

  6.10    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  6.11    Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 6.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  6.12    Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím.

  6.13    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

  6.14    Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

  6.15    Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění objednávky zboží přes e-shop nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

  6.16    Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na tuzemský trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování webového rozhraní obchodu).

  6.17    V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

  7       Práva z vadného plnění, záruka a servis

  7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

  7.2       Záruka na zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu internetového obchodu se řídí a je v souladu platnou legislativou (občanským zákoníkem ČR). Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží ve webovém rozhraní obchodu, čehož důkazem je daňový doklad – faktura a řádně vyplněný záruční list. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (Faktura).

  7.3       Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

  7.4      Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

  7.5      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem.

  7.6      Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

  7.7      Ustanovení čl. 7.6 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

  7.8      Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

  7.9        Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  7.10    Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  7.11    Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil

  7.12    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.11 obchodních podmínek,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7.13    Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.12 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  7.14    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

  7.15    Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.14 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

  7.16    Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  7.17    Práva z odpovědnosti za vady (záruku) zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ELVIN PRODEJ s.r.o., K Turkovu 3249/2, 723 00 Ostrava-Martinov, telefonicky na čísle 734805974 či elektronickou poštou na adrese eshop@elvin.cz

  nebo zasláním zboží na adresu: ELVIN PRODEJ s.r.o., Nad porubkou 1230/1c, 721 00 Ostrava – Svinov spolu s reklamačním listem, záručním listem a zpáteční adresou.

  7.18    Reklamační list musí obsahovat: datum dodání zboží, číslo faktury, jméno adresu kupujícího, telefon  nebo emailovou adresu, zpáteční adresu pro zaslání zboží, podrobný popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Kupující může využít vzorový reklamační formulář poskytovaný prodávajícím. Reklamační formulář je také možné stáhnout z webového rozhraní obchodu www.elvin.cz.

  7.19    Zákazník (kupující) se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty (záruční list, faktura) obrátit také i přímo na nejbližší servis dané značky.

  7.20    Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  7.21    Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost

  7.22       Výrobky značky Bosch jsou dodávány bez záručního listu, uschovejte prosím pečlivě daňový doklad. Zákazník má také možnost zaregistrovat svůj výrobek přímo na stránkách výrobce (http://www.bosch-professional.com), čímž automaticky získá prodlouženou dobu záruky a to 36 měsíců od data zakoupení. Prodlouženou dobu záruky je také možné si prodloužit na základě registrace u strojů i u dalších značek např. Makita,  Metabo, Dewalt, Fein, Stiga, GTM Professional, Riwall PRO, Scheppach a další. Pro více informací přejděte na stránku s informací o prodloužených zárukách.

  7.23     Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. To platí vždy pro koncového zákazníka. Výjimku mohou tvořit subjekty, které zboží kupují za účelem podnikání (na IČ). V takovém případě může být záruční doba kratší a určuje ji konkrétní dovozce daného zboží do ČR. Pro více informací přejděte na stránku s informací o jednotlivých zárukách značek strojů pro fyzické a právnické osoby.

  7.24      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

  7.25    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@elvin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  7.26     Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi ELVIN PRODEJ s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou a to ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o-adr/

  7.27     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8      Důležité informace pro zákazníky a spotřebitele

  8.1       Recyklační poplatek (PHE)

  Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu.

  8.2       Pro výrobky na které se vztahuje tento zákon o odpadech, je zajištěno nakládání kolektivním systémem ELEKTROVIN ( www.elektrovin.cz) a do něhož je společnost ELVIN PRODEJ s.r.o. zapojena. Náklady na zpětný odběr, zpracování a likvidaci elektrozařízení jsou zahrnuty v ceně výrobku.

  9       Ochrana osobních údajů

  9.1.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Zásady ochrany osobních údajů).

  9.2.    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

  10       Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (Zásady používání cookies). V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  11       Závěrečná ustanovení

  11.1       Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky aktuální v době vytvoření elektronické objednávky u Prodávajícího. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

  11.2       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Prodávající také nenese odpovědnost za chyby vzniklé během tisku katalogů nebo akčních letáků a za chyby v technické dokumentaci uvedené ve webovém rozhraní obchodu.

  11.3       Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

  11.4       Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

  11.5       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 27. ledna 2023

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 26.1.2023

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 31.5.2021

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 10.3.2019

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 22.5.2018

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 30.9.2016

  Předchozí všeobecné obchodní podmínky platné do 31.1.2016